Menu Close

TABLE FORM (UPPER TABLE FORM/THAI CONST MODEL)

The Installation of Table Form System Thaiconst's Model

The Assymbly of Table Form System Thaiconst's Model

การแบ่งรูปแบบตามความสูง

การแบ่ง Model ตามความสามารถในการรับน้ำหนัก

Model 1

Model 2

Model 3

Model 4

Model 5

Model 6

New Feature

1. ปรับเเปลี่ยนขนาดได้ทั้ง 4 ด้าน โดยด้านกว้างและด้านยาว ปรับได้ทุกๆ 15 cm..

2. เพิ่มความสูงได้ง่ายเพียงแค่เพิ่มอุปกรณ์

3. มีอุปกรณ์เสริมให้สามารถรับน้ำหนักคอนกรีตได้หนาถึง 1 เมตร

4. มีล้อติดที่ตัว Table Form ทำให้เคลื่อนย้ายสะดวก

5.โครงสร้างของ Table Form มีการบิดตัวน้อย เนื่องจาก มีอุปกรณ์ รั้งไม่ให้เสียรูป

6. มีอุปกรณ์เสริม (TF Lifting Jack) ช่วยในการปรับระดับ ความสูงของ Table Form ในขณะ ที่ประกอบเป็นโต๊ะ เรียบร้อยแล้ว โดยการปรับต้องไม่ได้รับน้ำหนักของคอนกรีต ซึ่งจะมี ประโยขน์มาก ถ้าหากตัวอาคารมีความสูง แต่ละชั้น ไม่เท่ากัน ทำให้เราไม่ต้องประกอบ Table Form ใหม่

7. ติดตั้ง Joist สะดวกเนื่องจากใข้ระบบ pin locked

8. มีอุปกรณ์ช่วยยก Table Form (TF Carry) ที่สามารถยืนติดตั้งบนพิ้น ทำให้มีความปลอดภับสูง